Zasady korzystania

Przedstawiamy witrynę ProZwierz i strony internetowe sklepu na urządzenia stacjonarne i przenośne znajdujące się pod adresem prozwierz.pl oraz związane z nimi odpowiednie domeny najwyższego poziomu w danym kraju (w tym powiązane z nimi subdomeny), dane, e-maile, przyciski, widżety i reklamy (wszystkie te elementy określane zbiorczo w niniejszej Umowie mianem „Usług”, a ogólniej witryny ProZwierz i strony internetowe sklepu na urządzenia stacjonarne i przenośne będą zwane „witrynami”). Usługi są oferowane pod warunkiem, że wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków, zasad i powiadomień opisanych poniżej (zwanych łącznie „Umową”). Przez uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie warunków Umowy oraz oświadczają, że zapoznali się z jej zapisami i zrozumieli je. Umowę należy dokładnie przeczytać, ponieważ zawiera informacje dotyczące przysługujących Państwu praw ustawowych oraz ich ograniczeń, jak również część dotyczącą obowiązujących przepisów prawa i jurysdykcji na wypadek powstania sporów. Jeśli nie akceptują Państwo wszystkich warunków i zasad, nie mogą Państwo korzystać z Usług. Jeśli mają Państwo konto na witrynie ProZwierz i chcą rozwiązać niniejszą Umowę, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili, zamykając swoje konto i nie korzystając więcej z Usług (jak to zrobić, opisano tutaj).
Wszelkie informacje, teksty, linki, grafiki, zdjęcia, nagrania audio, filmy wideo, dane, fragmenty kodu czy inne materiały bądź ich aranżacje, które można przeglądać, do których można uzyskiwać dostęp lub z którymi można w inny sposób wchodzić w interakcję za pośrednictwem Usług, będą nazywane dalej „Treściami”. Terminy „my”, „nas”, „nasz” i „ProZwierz” odnoszą się do ProZwierz, firmy Ambitne Projekty NIP: 8621562187 (zwanej dalej „ProZwierz”). Termin „Usługi” zdefiniowany powyżej odnosi się do usług świadczonych przez ProZwierz lub nasze podmioty powiązane (gdy mowa o jednym lub kilku takich podmiotach, ProZwierz i takie podmioty określa się zbiorczo jako „Projekty ProZwierz”). Dla uniknięcia wątpliwości: wszystkie witryny są własnością firmy ProZwierz i są przez nią kontrolowane. Niektóre szczególne usługi udostępniane za pośrednictwem witryn mogą być jednak własnością podmiotów powiązanych ProZwierz i być przez nie kontrolowane.
Termin „Państwo” oznacza osobę fizyczną, firmę, organizację biznesową lub inny podmiot prawny korzystający z Usług i/lub przesyłający do nich Treści. Treści, które Państwo zamieszczają, przekazują, przesyłają i/lub publikują w Usługach bądź za ich pośrednictwem będą nazywane „Państwa Treściami”, „Treściami Państwa” lub „Treściami, które Państwo dostarczają”.
Usługi są świadczone wyłącznie w celu:

  • A. pomagania klientom w pozyskiwaniu informacji o miejscach/sklepach/firmach/usługach dla zwierząt, zamieszczaniu treści oraz wyszukiwaniu usług dla zwierząt; oraz
  • B. pomagania firmom/sklepom/usługodawcom z branży zwierzęcej w nawiązywaniu kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami w drodze płatnych i/lub bezpłatnych usług oferowanych przez Projekty ProZwierz lub za ich pośrednictwem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania treści Umowy w przyszłości, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. Jednocześnie przyjmują Państwo do wiadomości, że kontynuowanie korzystania z Usług po wprowadzeniu wspomnianych zmian jest jednoznaczne z akceptacją nowych warunków Umowy. Data ostatniej zmiany treści Umowy będzie widoczna w dolnej części niniejszej Umowy, a zaktualizowana treść wejdzie w życie po jej opublikowaniu. Będziemy informować zarejestrowanych użytkowników naszych Usług (zwanych dalej „Posiadaczami kont”) o istotnych zmianach niniejszych warunków, wysyłając im powiadomienie na adres e-mail powiązany z profilem Posiadacza konta lub umieszczając powiadomienie w naszych witrynach. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby mieć dostęp do najnowszej wersji Umowy.

KORZYSTANIE Z USŁUG PROZWIERZ

Jako warunek korzystania z Usług zapewniają Państwo, że: (i) wszelkie informacje przekazane za pośrednictwem Usług ProZwierz i Projektów ProZwierz są prawdziwe, aktualne i kompletne; (ii) jeśli są Państwo Posiadaczami konta, będą Państwo chronić informacje dotyczące konta, zarządzać nimi i ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Państwa konta przez inne osoby; (iii) mają Państwo co najmniej 13 lat (zgodnie z prawem miejscowym w niektórych jurysdykcjach wymaganie dotyczące minimalnego wieku może być wyższe) i mogą założyć konto, używać Usług i przesyłać treści do naszych witryn oraz (iv) posiadają Państwo zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy, a także do korzystania z Usług, w tym z naszych witryn, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w tym dokumencie. Projekty ProZwierz nie gromadzą świadomie informacji na temat osób w wieku poniżej 13 lat. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług wybranym osobom w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, między innymi z powodu naruszenia warunków niniejszej Umowy. Korzystając z Usług, w tym z wszelkich produktów lub usług ułatwiających udostępnianie treści z witryn stron trzecich i w takich witrynach, przyjmują Państwo do wiadomości, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, którymi dzielą się Państwo z ProZwierz i Projektami ProZwierz. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Usług wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem za pośrednictwem funkcji Usług i w sposób dozwolony na podstawie niniejszej Umowy.

Kopiowanie, przesyłanie, powielanie, replikowanie, publikowanie lub redystrybuowanie (a) Treści lub ich części i/lub (b) usług jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody ProZwierz’a lub Projektów ProZwierz. Aby uzyskać zgodę, proszę skierować prośbę tutaj.

Aby mieć dostęp do niektórych funkcji Usług, konieczne będzie uzyskanie statusu Posiadacza konta poprzez utworzenie konta. Tworząc konto, należy podać pełne i zgodne z prawdą informacje. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Państwa koncie, w tym za interakcję i komunikację z innymi osobami, a także za ochronę konta. Dlatego, jeśli są Państwo Posiadaczami konta, wyrażają Państwo zgodę na aktualizowanie swoich danych kontaktowych na bieżąco.

Jeśli tworzą Państwo konto ProZwierz do celów komercyjnych i akceptują Państwo niniejszą Umowę w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu prawnego, oświadczają Państwo i gwarantują, że są do tego upoważnieni i mają prawo wiązać taki podmiot niniejszą Umową. W takim przypadku słowa „Państwo” i „Państwa” użyte w niniejszej Umowie będą odnosić się do takiego podmiotu, a osoba fizyczna działająca w imieniu firmy będzie określana jako „Przedstawiciel handlowy”.

Korzystając z Usług, mogą Państwo napotkać linki do witryn i aplikacji stron trzecich lub mieć możliwość interakcji z witrynami i aplikacjami stron trzecich. Może się to wiązać z możliwością udostępniania takim witrynom i aplikacjom stron trzecich Treści pochodzących z Usług, w tym Państwa Treści. Należy pamiętać, że witryny i aplikacje stron trzecich mogą takie udostępnione Treści publikować. Wspomniane strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z niektórych materiałów lub usług udostępnianych w swoich witrynach. Dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji ze stroną trzecią powinni Państwo, w zakresie uznanym przez siebie za stosowny lub wskazany, sprawdzić, czy zostaną pobrane opłaty. Ilekroć Projekty ProZwierz podają szczegóły dotyczące opłat lub należności za takie materiały lub usługi stron trzecich, informacje te są podawane wyłącznie dla Państwa wygody i w celach informacyjnych. Wszelkie interakcje w obrębie witryn i aplikacji stron trzecich podejmują Państwo na własne ryzyko. Niniejszym wyraźnie przyznają Państwo, że Projekty ProZwierz nie są w żaden sposób odpowiedzialne za takie witryny ani aplikacje stron trzecich, i się z tym zgadzają.

Niektóre Treści, które Państwo widzą lub które w inny sposób są dla Państwa dostępne w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, są wykorzystywane do celów komercyjnych. Wyrażają Państwo zgodę i rozumieją, że Projekty ProZwierz mogą zamieszczać reklamy i promocje w Usługach obok, w pobliżu, w sąsiedztwie lub w inny sposób w bezpośredniej bliskości Państwa Treści i Treści innych właścicieli (w przypadku materiałów wideo lub innych treści dynamicznych może to być przed prezentacją, w jej trakcie lub po niej).